מגרשי ספורט- תקנון

מטרה

1.       לאפשר פעילות ושרות נאות לתושבי היישוב הר-גילה (להלן: "היישוב"), ובני משפחותיהם.

2.       להבטיח כי מרכז הספורט ביישוב (להלן: "מרכז הספורט") ינוהל ברמה גבוהה, לשביעות רצון תושבי היישוב ובהתאם לכללי התנהגות נאותים.

3.       לאפשר מפגש חברתי אשר יתרום לגיבוש תושבי היישוב.

4.       שמירה על המשתמשים במרכז הספורט ועל מתקני המרכז.

 

זכאים

1.       תושבי היישוב ו/או בני משפחותיהם ו/או חבריהם הנלווים אליהם.


שעות הפעילות המותרות במרכז הספורט

ימים א-ו:               22:00- 08:00, הפעילות אסורה בין השעות 14:00-16:00.

שבתות וחגים:       22:00- 08:30, הפעילות אסורה בין השעות 14:00-16:00.

 

 

וועד היישוב שומר לעצמו את הזכות לפרסם שעות פעילות אחרות על לוח המודעות ו/או באתר היישוב באינטרנט וכן לסגור את מרכז הספורט כולו ו/או חלקים ממנו לקבוצות, אירועים, מסיבות וכדומה על פי שיקול דעתו.


אופן השימוש במרכז הספורט

1.       לתושבי היישוב ישנה קדימות בשימוש במרכז הספורט.

2.       במקרה בו מספר בני-האדם המעוניינים להשתמש במרכז הספורט עולה על מספר המגרשים ייקבע סדר המשחקים לפי סדר ההגעה למרכז, כאשר זמן המשחק בכל מגרש לא יעלה על מחצית השעה מרגע הגעתו של האדם האחרון שהגיע ונותר ללא מגרש.

3.       ניתן להזמין מראש מגרש במזכירות היישוב- ההזמנה תופיע על שלט בכניסה למתחם הספורט. מגרש מוזמן אינו מאפשר למזמינים עלייה אוטומטית למגרש, יש לאפשר למשחקים לסיים את המשחק בתוך 10 דקות. במקרה של איחור המזמין העולה על 15 דקות  יאבד המזמין את זכותו לשחק במגרש.

 

נהלים

1.       הכניסה למרכז הספורט תותר רק לזכאים כפי שמוגדר לעיל בזמנים ובשעות הפעילות בלבד.

2.       על המשתמשים במרכז הספורט להישמע להוראות הבטיחות.

3.       היישוב אינו אחראי לכל תאונה, פגיעה או נזק שיגרמו למשתמשים או לרכושם.

4.       המשתמשים במרכז הספורט מתחייבים להתנהג בנימוס, בכבוד ובדרך ארץ בעת שהותם במרכז הספורט, באופן שלא יפריע ו/או יפגע ו/או יעליב ו/או יהווה מטרד לאחרים ולא יפגע בניהול התקין של מרכז הספורט.

5.       יש לשמור על ניקיון מרכז הספורט. אין להשליך פסולת בשטח המרכז- השלכת פסולת תחייב את הזורק בקנסות כדין.

6.       המשתמשים במרכז הספורט מתחייבים להישמע ולמלא אחר ההוראות, הכללים והתקנות הקבועים בתקנון זה ו/או בחוק ו/או המופצים על ידי וועד היישוב מעת לעת באמצעות פרסומים בכתב, על לוחות מרכז הספורט ו/או בחוזר לתושבי היישוב.

7.       הורים ו/או מלווים אחראים להתנהגותם ולמעשיהם של ילדיהם ו/או ילדי הנלווים אליהם, בכל זמן שהותם במרכז הספורט.

8.       וועד היישוב ו/או נציג מוסמך מטעמו רשאי, לפי שיקול דעתו, להוציא ממרכז הספורט ו/או לשלול אפשרות כניסה מאדם שהתנהגותו בלתי נאותה או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או את האחרים ו/או שגרם נזק במתכוון.

9.       אין לקיים במגרש הספורט אירועים פרטיים ו/או חוגים פרטיים ללא אישור של וועד היישוב מראש.

10.   אין להכניס לשטח המרכז דברי מזון, פיצוחים, משקאות חריפים, צידניות, כלי זכוכית (לרבות בקבוקים), נרגילות, מנגל, משחקי קלפים מזל והימורים, בעלי חיים, מכלי גז, כלי נשק ומכשירים להשמעת מוסיקה (למעט באמצעות אוזניות).

11.   הכניסה לבעלי חיים אסורה.

12.   אין להדליק אש בשטח מרכז הספורט.

13.   אין להכניס אופנים, גלגיליות, סקטבורד, וכל כלי רכב על גלגלים בשטח מרכז הספורט.

14.   אין לטפס על הגדרות ומתקני מרכז הספורט.

15.   חל איסור מוחלט על עישון בשטחי מרכז הספורט לרבות השטחים הפתוחים.

16.   אין להיכנס לשטח מרכז הספורט בבגד ים, פלג גוף חשוף או ללא נעליים.

17.   על המשתמשים לשמור על רכוש מרכז הספורט, ציודו ומתקניו, והצמחייה בו, להימנע מגרימת נזקים לרכוש ולשמור על הניקיון בשטחי מרכז הספורט וסביבתו.

18.   כל הגורם נזק למרכז הספורט ולמתקניו, בזדון או ברשלנות, יחויב בתשלום בגין הנזק שנגרם, וזאת מבלי לגרוע בכל זכות אחרת העומדות למרכז הספורט במקרה כאמור, על פי התקנון ו/או על פי דין.

19.   במרכז הספורט מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי.

 

 

וועד היישוב מאחל לתושבי היישוב פעילות נעימה ומהנה.

הר גילה, הר גילה ד.נ. צפון יהודה מיקוד 9090700
טל: 02-9933722, פקס: 02-6280169, דוא"ל: office@hargilo.org.il